Najnowsze komentarze
 
2011-10-01 12:14
angling do wpisu:
Obciążenie hipoteką
albo dyskutować z doradcą bezpośrednio
 
2011-09-20 12:49
Pożyczki Gotówkowe ONLINE do wpisu:
Obciążenie hipoteką
Nie ma tanich kredytów, są tylko źli bankierzy.
 
2011-06-01 18:29
forum kredyty do wpisu:
Obciążenie hipoteką
Najlepiej podyskutować na forum o kredytach.Kategorie Bloga
 
Ogólne
 
Archiwum Bloga
 
Rok 2013
 
Rok 2011

tanie kredyty bankowe

taniekredytybankowe

2013-07-09 14:19
 Oceń wpis
   
Oferta wybierana jako najlepsza przez specjalistów finansowych, pożyczka do 2000zł Wyślij wniosek
Chwilówka w vivus w kwocie do 2500zł, nawet tego samego dnia! Wyślij wniosek
Pożyczka 2100zł na dowolny cel, bez poręczeń i zaświadczeń Wyślij wniosek

Pożyczka bez bik czy kredyt? Nie każdy człowiek potrzebujący pomocy finansowej od razu wie, gdzie jej szukać. Wręcz przeciwnie, ludzie często mają nie lada dylemat decydując się na konkretną pożyczkę lub kredyt. Prawda jest jednak taka, że w nowoczesnym dwudziestym pierwszym wieku, uchodzącym też za wiek niesamowicie postępowy, można znaleźć bardzo, ale to bardzo wiele korzystnych ofert w bankach oraz instytucjach finansowych. Bardzo dobre oferty przygotowują swoim klientom także firmy pożyczkowe, których z roku na rok w naszym kraju przybywa i przybywać zapewne ciągle będzie. Skąd jednak wiedzieć, z czyich usług pod tym względem korzystać? Najważniejsze jest to, by określić się co do potrzebnej kwoty. Jednym bowiem zależy na tym, by pożyczyć kilka tysięcy złotych i wtedy najlepsze będą zapewne pożyczki bez bik. Innym z kolei zależy na ogromnych kwotach i w takiej sytuacji jedyną racjonalną i możliwą opcją będzie kredyt. Oczywiste jednak w takiej sytuacji jest to, że kredyt nie zawsze można prosto otrzymać. Często jest tak, że wnioski potencjalnych kredytobiorców są odrzucane. Nie ma się co temu dziwić w końcu nie każdy jest w stanie spłacać kredyt przez trzydzieści lat. Z kolei takie pożyczki bez bik są przyznawane niemal od ręki. Nikt w takiej sytuacji nie sprawdza nawet historii kredytowej osoby ubiegającej się o pomoc finansową. Nie ma co jednak liczyć na to, że pożyczki bez bik będą kwotami większymi niżeli kilka lub maksymalnie kilkanaście tysięcy złotych. Nie każdego jak łatwo się domyśleć jest to więc w stanie usatysfakcjonować.

Tagi: kredyt bez BIK, kredyty bez bik, pożyczka bez bik


2011-04-12 15:06
 Oceń wpis
   

Kredyty obrotowe to dobry rodzaj kredytów, ale hipoteką można obciążyć także użytkowanie wieczyste. Wówczas hipoteka obejmuje również budynki i urządzenia na użytkowany terenie, stanowiące własność wieczystego użytkownika.
Hipoteka ustanowiona na użytkowaniu wieczystym wygasa wraz z wygaśnięciem użytkowania wieczystego (art. 241 k.c). W razi wygaśnięcia użytkowania wieczystego należy się użytkownikowi ustalony w umowie wynagrodzenie za wzniesienie przez niego lub nabyte n własność budynki i inne urządzenia istniejące w dniu zwrotu użytkowanego gruntu. W braku umownego ustalenia jego wynagrodzenia należy się wynagrodzenie w wysokości 1/4 wartości budynków i innych urządzeń istniejących w dniu zwrotu użytkowanego gruntu. Za budynki i urządzenia wzniesione wbrew postanowieniom umowy wynagrodzenie się nie należy (art. 242 k.c). Wierzycielom hipotecznym użytkowania wieczystego, którzy utracili hipoteki wskutek wygaśnięcia użytkowania wieczystego, przysługuje ustawowe prawo zastawu na roszczeniach użytkownika wieczystego o wskazane wyżej wynagrodzenie za wzniesione przez niego lub nabyte na własność budynki albo inne urządzenia istniejące w dniu zwrotu użytkowanej nieruchomości (art. 101 ustawy o księgach wieczystych i hipotece).

Tagi: kredyty, hipoteka, kredyt obrotowy, księgi wieczyste


2011-03-27 12:35
 Oceń wpis
   

Przepisy kodeksu cywilnego nie przewidują szczególnej formy dla umowy przelewu wierzytelności. Artykuł 511 k.c. stanowi jedynie, i/ jeżeli wierzytelność jest stwierdzona pismem, przelew tej wierzytelności również powinien być stwierdzony pismem. Nie jest to jednak zastrzeżenie formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Umowa forfaitingu wierzytelności leasingowych w formie doraźnej transakcji jest umową, na mocy której forfaiter skupuje jednorazowo jedną lub kilka wierzytelności leasingowych oznaczonych w umowie forfaitingu.
Umowa o linię forfaitingu wierzytelności leasingowych jest to umowa na kredyt, w której forfaiter zobowiązuje się, iż w okresie obowiązywania umowy będzie nabywał od leasingodawcy wierzytelności leasingowe spełniającć warunki określone w umowie forfaitingu do wysokości z góry oznaczonegi1 limitu.
5. Dyskonto weksli 5.1. Pojęcie dyskonta
Dyskonto jest to zakup weksla przed terminem płatności z po trąceniem z góry odsetek dyskontowych.
264
Nabycie weksla następuje w trybie przewidzianym przepisami prawa wekslowego, czyli przez umieszczenie na wekslu indosu oraz wicc/enie weksla bankowi, na który prawa z weksla się przenosi. Na l uick tych czynności następuje zmiana osoby uprawnionej z weksla, liank nabywa wszelkie prawa z weksla. W transakcji dyskontowej może występować wiele podmiotów: bank nabywający weksel, zwany bankiem dyskontującym, osoba przenosząca prawa z weksla, czyli dyskonter lub podawca weksla,
dłużnicy wekslowi.
W praktyce występują tylko dwa rodzaje dyskonta weksli:
1) dyskonto z prawem regresu do dyskontera,
2) dyskonto bez prawa regresu do dyskontera. Dyskonto weksli może odbywać się w formie doraźnej transakcji
lub w wyniku zawartej wcześniej umowy o linię dyskontową.
5.2. Wniosek dyskontowy
Bank dyskontuje weksel na wniosek wierzyciela wekslowego. Może en przybrać formę:
1) wniosku o dyskonto weksla, podobnego do wniosku o udzielenie kredytu lub
2) listy.
Wniosek o otwarcie linii dyskontowej ma formę pisma skierowanego d.t banku dyskontującego.
5.3. Warunki, jakim powinny odpowiadać weksle przyjmowane do dyskonta
Przepisy prawne nie ustalają, jakim warunkom powinny odpowiadać weksle przyjmowane do dyskonta. Określone są jedynie wymogi, i-d im powinny odpowiadać weksle przyjmowane do redyskonta. Warunki te są ujęte w uchwale nr 2/98 zarządu Narodowego Banku Pi 'I .kiego z 27 lutego 1998 r. w sprawie rodzajów weksli przyjmowanych
265
przez Narodowy Bank Polski do redyskonta oraz zasad i trybu ich redyskonta (Dz.Urz. NBP nr 3, poz. 5).
Uchwała ta precyzuje, jakim warunkom powinny odpowiadać weksle składane do redyskonta. Bank, który będzie korzystał z kredytu redyskontowego, musi określić takie same warunki dla weksli przyjmowanych do dyskonta.
Nie ma jednak formalnych przeszkód, aby poszczególne banki ustaliły inne warunki dla weksli przyjmowanych przez siebie do dyskonta. W takim przypadku będą musiały liczyć się z tym, iż weksle przyjęte przez nie do dyskonta nie będą mogły być albo w ogóle przekazane do redyskonta, albo będą mogły być przekazane do redyskonta  dopiero  wtedy,  gdy  spełnią  wymagania  określone w przepisach dotyczących redyskonta. Zazwyczaj do dyskonta będą przyjmowane weksle: 1) które odpowiadają wymaganiom określonym w przepisach prawa wekslowego,
2) których prawdziwość nie nasuwa wątpliwości, 3) złożone przez remitenta lub przez osobę opierającą swoje prawo do weksla na podstawie nieprzerwanego ciągu indosów, 4) od których uiszczono opłatę skarbową we właściwej wysokości,
5) pochodzące z dokonanych obrotów gospodarczych, tzw. weksle kupieckie i handlowe,
6) podpisane co najmniej przez - budzących zaufanie jako solidni płatnicy - wystawców i akceptantów, a w przypadku weksli własnych - wystawców; niektóre banki wymagają, aby weksel składany do dyskonta zawierał co najmniej jeden indos; ma to uprawdopodobnić, iż weksel pochodzi z obrotu gospodarczego,
7) których termin płatności upływa nie później niż w okresu wskazanym przez bank dyskontujący,
8) z terminem płatności w oznaczonym dniu,
9) płatne w oddziałach banków, w których główni dłużnicy weksli >u i posiadają rachunki bieżące,
10) opatrzone - w przypadku weksli trasowanych - akceptem trasata obejmującym całą sumę wekslową,
11) opatrzone indosem składającego weksel do dyskonta,
12) bez klauzul w tekście ograniczających prawo indosowania.

Tagi: kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy, kredyt bank